Administrative Staff

2022-02-25

Teaching Committee of Chu Kochen Honors College

Director: WU Zhaohui
Deputy Directors: ZHANG Guangxin  GUO Wengang
Committee Members: WANG Yewu        WANG Peng  
          ZHU Zuoxiang     LIU Zhihong   
          LI Min          YANG Huayong
          LI Jianshu         CHEN Gang  
          CHEN Xuexin       SHAO Zhijiang
          HUANG Xianhai   PENG Jinrong   
          GE Jian                 CHENG Gong
          LOU Hansong      WEI Jiang
Secretary General: GE Jian